Felsőtárkány Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátottak számára nyitva álló helyiség címe, elérhetősége:

3325 Noszvaj, Kossuth u. 1. (IKSZT épületében)

Ügyfélfogadás: Péntek: 8-12

Családsegítők: Béresné Erdélyi Krisztina, Tel: 06-36/534-056 (Felsőtárkány)

                        e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                        Koch Gabriella, Tel: 06-70/683-3100

                        e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat célja:

A család- és gyermekjóléti szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

A szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladata

Általános segítő szolgáltatás keretében feladat a lakosság, egyének szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a gyermekek veszélyeztetettségének időbeni felismerése, megszüntetése, az ismétlődően előforduló problémák okainak jelzése az illetékes hatóság, illetve szolgáltatást nyújtó szerv felé. Életvezetési tanácsokat ad a gondozottak részére, segítséget nyújt a problémák rendezéséhez.

A településeken állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Az ellátási területén tartózkodó, lakcímmel nem rendelkező, de életvitelszerűen ott élő, illetőleg hajléktalan, segítségre szoruló személyek ellátását is biztosítja a szolgálat. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntesen, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik, térítésmentes. Igénybevételét nem kell írásban kérelmezni, a szolgálat nyitott intézmény, az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele feltételhez nem köthető. A kérelmező és a szolgálat a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik.

 

Tájékoztatás a család és gyermekjóléti szolgáltatás tartalmáról, a szolgáltatás tartalmi elemeiről

1.      Tájékoztatási feladatai körében

·         szociális és egyéb információkat gyűjt az igénybe vevők tájékoztatása érdekében,

·         tájékoztatja az igénybe vevőt jogairól – élethelyzetétől függően – igénybe vehető támogatási formákról, ellátásokról (a támogatás, ellátás igénybe vételének módjáról, feltételeiről).

2.      Szociális segítő munka keretében

·         segítséget nyújt a családban jelentkező működési zavarok elhárításában, ellensúlyozásában,

·         természetes támaszok, erőforrások, valamint szakmai szolgáltatások bevonásával segíti a problémák kezelését, újabb problémák kialakulásának megelőzését,

·         közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

·         koordinálja az esetkezelésben résztvevők (szakemberek, szolgáltatók) együttműködését,

·         egyéni készségfejlesztést nyújt,

·         csoportos készségfejlesztést szervez,

·         szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosít.

3.      Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében

·         figyelemmel kíséri az igénybe vevőt – személy, család, gyermek –veszélyeztető körülményeket, szolgáltatások, ellátások, támogatások iránti szükségleteit,

·         együttműködik a területen található szolgáltatókkal – az igénybe vevő számára szükséges – ellátások közvetítése érdekében,

·         segítséget nyújt a támogatások, ellátások, szolgáltatások igénylésében,

·         hozzáférést biztosít – a Család-és Gyermekjóléti Központnál igénybe vehető szolgáltatásokhoz, úgymint:

-          kapcsolattartási ügyelet

-          jogi tanácsadás

-          pszichológiai tanácsadás

-          családterápia, családkonzultáció

-          mediáció

-          készenléti telefonszolgálat

4.      Prevenciós tevékenység körében

·         veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet az ellátási területén,

·         szabadidős és közösségi programokat szervez,

·         adatbázist működtet a településen elérhető szabadidős és közösségi programokról, más szociális és gyermekjóléti ellátásokról, szolgáltatásokról.

5.      Hivatalos ügyek intézése körében

·         segítséget nyújt az igénybevevő hivatalos ügyeinek intézésében,

·         tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről,

·         gyámhivatal, valamint a család és gyermekjóléti központ felkérésére – a jogszabályban rögzített esetekben – környezettanulmányt készít.

 

Életvezetési tanácsadás

·         segítségnyújtás életvezetési problémák esetében, amelyek lehetnek kapcsolati problémák, járatlanság hivatalos ügyek intézésében, a családi élet megszervezésének nehézségei, fiatalkorúak problémái, stb.;

·         a családsegítő megpróbálja a klienseket eljuttatni odáig, hogy önállóan, hatékonyan éljék életüket (pl. pénzbeosztás, háztartásgazdálkodás, egészségügyi ellátás igénybevétele, stb.);

·         támogatást nyújt abban, hogy a kliensek megtanulják ügyeiket hatékonyan, önállóan intézni, illetve ügyeikben eljárni helyettük, ha szükséges (pl. segélykérelmek megírása, mit hol lehet elintézni, elhelyezési ügyek, rokkantság, pénzbeli juttatások, stb.);

·         segítően támogatja a családokat, hogy humánus megoldással rendezzék vitás ügyeiket, a család harmonikusabban működjön (pl. láthatási ügyekben közreműködik, válásnál segíthet az ügyek megbeszélésében, családi konfliktusokban tanácsot ad, stb.).

Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése:

·         Információt nyújt terápiás, rehabilitációs és egészségügyi intézményekről, azok pontos helyéről, elérhetőségéről és az igénybevételének feltételeiről,

·         Tájékoztatást nyújt a bekerülés egészségügyi feltételeiről, a szűrővizsgálatok helyéről annak lehetőségeiről,

·         Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése,

Munkavégzés lehetőségének szervezése

·      Az ellátás keretein belül a családsegítő segíti az ellátottakat, hogy visszailleszkedjenek a munka világába. Ehhez felméri aktuális szociális helyzetét, képzettségét, képességeit, valamint céljait. Motiválja a munkaügyi központtal és az önkormányzatokkal való együttműködésre.

Csoportos, közösségi fejlesztő tevékenységek:

·         rendezvényeket szervez, ahol a veszélyeztetett csoportok tagjai közös tevékenységekben értelmes elfoglaltságot találnak és egymást is erősítik és hozzásegítik egymást problémáik megoldásához (pl. játszóházak, nyári táborok stb.);

·         egészségügyi, felvilágosító, információs tanácsadások, előadások szervezése a hozzáfordulók és érdeklődők ismereteinek bővítésére azért, hogy felvilágosultak, informáltak legyenek, gondot fordítsanak életminőségükre és megelőzzenek nagyobb konfliktusokat.

Speciális szolgáltatások:

·         közbeavatkozik, ha az emberi életet veszélyeztetni látja (pl.: krízisintervenció);

·         segíti a klienst hozzájutni a megfelelő védőhelyhez, ételhez, ruházathoz (pl. otthonról elűzött anyák és gyermekeik, hajléktalanok esetében, stb.).

Egyéb szolgáltatások:

·         megszervezi a felajánlott ruhaneműk, lábbelik, tárgyak, eszközök cseréjét azért, hogy anyagilag segítse a hozzáfordulókat és erősítse a társadalom tagjainak kapcsolatát, az együttérzést, önállóságot, felelősséget (természetbeni adományok fogadása, közvetítése, juttatása)

 

·         felveszi a kapcsolatot a segélyszervezetekkel (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász, Magyar Vöröskereszt) és évente több alkalommal kezdeményez élelmiszerosztást illetve részt vesz a segélyszervezetek által összegyűjtött élelmiszer szétosztásában.